lpl赛事积分规则

lpl赛事积分规则

[LB] D’F‥?licie an den Heng, eng eeler Koppel vum Lampertsbierg, fueren an e Schw?izer Kurhotel. Wat si do maachen a firwat et si an d’Schw?iz verschl‥?it, ass laang Z?it net kloer. Si behuele sech ew‥?i zwee Gedriwwener, d‥?i et doheem net aushalen an dobaussen an der Friemt net gl‥?cklech ginn. Jiddefalls gerode si an der Schw?iz op eng Zort Geeschterbunn: Alles, wat si erliewen, g?tt ?mmer m‥?i koppeg a bosseg, d’Gl?ichgewiicht t?scht dem F‥?licie an dem Heng ass empfindlech gest‥?iert, a wa si op eemol am Kurhotel aner L?tzebuerger beg‥?inen, d‥?i hinne komplett g‥?int de Str‥?ch ginn, eskal‥?iert d‥?i ganz Situatioun. Mee wat st‥?cht hannert d?r kuri‥?iser Schw?izer Eskapad? Den d‥?iwe Grond k?nnt n?mme st‥?ckweis eraus, iwwert Undeitungen a Gefillsausbr‥?ch, an et d?erf een unhuelen, datt d‥?i richteg, schrecklech Geeschterbunn doheem um Lampertsbierg steet.

De Guy Rewenig huet s?i St‥?ck ugeluecht als Geschicht iwwert d’L‥?ift vun zwee Leit, d‥?i net m‥?i vill mateneen uf?nke k?nnen an awer op eng batter Man‥?ier vuneneen ofh?ngeg sinn. Si p‥?ngege sech, maache sech Virw?rf, streide vu mueres bis owes, fir dann nees momentweis friddlech a verst?nneg mateneen ?mzegoen. Si sti sech selwer am Wee, k?nnen net iwwert hire Schiet sprangen, an awer k?nnt kee vun deem anere lass. Den Text ‥C eng Suite vu rapiden, intensiven Dialoger ‥C wiesselt st?nneg t?scht Tragik a Komik an iwwert allen Episoden a Statioune steet d’Fro: W‥?i laang kann dat do nach gutt goen? W‥?ini k?nnt d‥?i grouss Katastroph?

De Charles Muller inszen‥?iert e St‥?ck an deem n?ischt esou ass w‥?i et sch‥?ngt, an deem et ?m eng grouss Liewensligen, ?m Verdr?ngung an sech an d’T?sch l‥?ie geet, mam Christiane Rausch an der Roll vum F‥?licie an dem Jean-Paul Maes an der Roll vum Heng. Weiderhin fueren d’Brigitte Urhausen, de Pitt Simon an den Nilton Martins mat op d?r Geeschterbunn, d‥?i awer mat enger gesonder Portioun groteskem Humor ?nnerwee w?ert sinn an d?s Saison och zu Miersch, Maarnech an Iechternach Statioun w?ert maachen.

[DIS]

Mam
Heng
 Jean-Paul Maes
Z?mmerservice Nilton Martins
F‥?licie Christiane Rausch
Ricky Pitt Simon
Bella Brigitte Urhausen
Museker Luc Hemmer

Z?mmerservice Manuela Giaccometti, Lorent Hajredini, Marko Mladjenovic, Paul Nossem, Annick Schadeck

Regie
 Charles Muller
Dramaturgie Andreas Wagner
B‥?hn & Kost‥?mer
Anouk Schiltz
Luuchtendesign Philippe Lacombe
Regieassistenz
Daliah Kentges
Kompositioun Luc Hemmer / Jo?l Mangen
Beweegungstraining
 Annick Schadeck
Mask Jo?l Seiller

Garderobe Manuela Giaccometti
Mask Jo?l Seiller
Requisite Marko Mladjenovic

Produktioun Les Th‥??tres de la Ville de Luxembourg
Koproduktioun Cube 521 Marnach, Trifolion Echternach

D‥?i bescht Man‥?ier, aus der Landschaft ze verschwannen ass ee vun den Texter aus dem Buch mam selwechten Titel, dat 2015 am Verlag Guy Binsfeld erauskoum.

 

Samedi 6 OCTOBRE 2018 ‥  20h00 (tickets)
Mardi 9 OCTOBRE 2018 ‥  20h00 (tickets)
Jeudi 11 OCTOBRE 2018 ‥  20h00 (tickets)
Samedi 13 OCTOBRE 2018 ‥  20h00 (tickets)

DUR?E environ 1h15 (pas d'entracte)

Af‥?irung zum St‥?ck vum H?r Marc Rettel 1/2 Stonn virun de Virstellungen (LB)

Adultes 20 ?, 15 ?, 8 ? / Jeunes 8 ? / Kulturpass bienvenu

Lieu: Th‥??tre des Capucins

Op Tourn‥?e:
zu Miersch am
Kulturhaus: 16.12.2018
zu Marnech am Cube 521: 15.02.2019
zu Iechternach am Trifolion: 12.05.2019

[TICKETS]2020-04-25 12:11:00 25377+2020-04-25 12:11:00 25379+2020-04-25 12:11:00 25380+2020-04-25 12:11:00 25378

 
lpl赛事积分规则 | 下一页